شیوه صحیح مطالعه (ویژه اولیا)
 

اغلب آموزنگان در کلاس که همان انش آموزان هستند روش های مطالعه درس های مختلف و یادگیری خود را در کلاس شکل می دهند.

آنان با آموزش،مفاهیم و مطالبی که از جانب معلمان به آن ها تفهیم شده است،سعی در یادگیری کامل مطالب دارند که این مطالب مشتمل بر ۲ بخش است مطالبی که تحت عنوان دروس حفظ کردنی دانش آموزان در کلاس با آنها مواجه هستند و مطالبی که در کلاس به دانش آموزان تدریس شده و جنبه کاربردی و فهمیدنی دارد.

شایان ذکر است که شیوه مطالعه ی درس های حفظ کردنی با درس های فهمیدنی و کاربردی کاملا متفاوت است اما نباید از این نکته غافل شد که در هردو دسته از دروس که دانش آموزان با آن ها سر و کار دارند دارای اصول مشترکی می باشد و باید به این اصول از جانب دانش آموزان توجه خاص گرد که اهم آن ها عبارتند از:

۱.پیش مطالعه                                         

۲.سوال گذاری (سوالاتی که در ذهن است یادداشت شود)

۳.خواندن متن اصلی کتاب

۴.یادداشت برداری

۵.تفکر عمیق

۶.اصلاح و بازنگری

۷.بازگو نمودن

۸.مرور

 
 «شرایط مطالعه»
 
        1.هدف 
       2.تصویر ذهنی مثبت 
       3. بهداشت تن و روان
       4.علاقه
       5. دقت ، تمرکز ، قدرت اطلاعات
 
«تدارک مطالعه»
      1.زمان مطالعه 
      2.مکان مطالعه
      3.برنامه ریزی :
                                  الف.روزانه
                                 ب.هفتگی 
                                 ج.بلند مدت
        4.رفتار مطالعه :
                             الف.میزان و چگونگی مطالعه   
                                     ب.راه های ایجاد تعهد و علاقه   
                                 ج.راهکار فهمیدن مسئله   
                                 د. انتخاب راهبرد و حل مسئله
      5.زمانبندی
 
«انجام مطالعه»
 
1.نظام مطالعه : ارزشیابی
        1.پیش مطالعه :
                                         الف.بررسی اجمالی کتاب
                                         ب.بررسی اجمالی هر فصل
                                         ج.سوال گذاری
                                         د.توجه به نکات برجسته ، تصاویر ، جداول ، نمودارها
         2.حین مطالعه :
                                          الف. خلاصه برداری
                                         ب.طبقه بندی (طرح شبکه ای)
                                         ج.بازنگری
                                         د.بازیابی سنجش خود
        3.پس مطالعه : مرور
2.دقت و تمرکز (نیمکره راست مغز)
3.ارتباط و تداعی
4.برجسته سازی
 
«عوامل موثر در یادگیری»
 1.مرور:یک نوع بازبینی و وارسی در حافظه است که به تازه شدن مطالب کمک می کند.نکات مهم در مرور مطالب عبارتند از:
                                    الف.درک هرچه بیشتر مطالب
                                    ب.استفاده از مطالب حفظ شده
                                    ج.سازماندهی دوباره
                                    د.جلوگیری از تداخل
  2.ارتباط و تداعی:استفاده از روش هایی مانند:
                                                                                  الف.تصویر ذهنی
                                                                           ب.روش مکان ها
                                                                           ج.روش قلاب داستانی مثلا:دانش آموزی برای                                                                                        یادگیری مناطق گازایران این عبارت را سرهم می                                                                                  کند:
                                                                            آغاجون:آغاجاری گفت:پسرگاز بده برو از خانوم:خانگیران                                                                                            بزرگ یه کم عسل:عسلویه و کنگر:کنگان بگیر بیا
 
                                                                           د.روش کلید واژه
 
  3.برجسته سازی
  4.مناطق ابتدا و انتهای متن