نمونه سوال آزمون مبتکران
 
شبیه ساز آزمون 2 مبتکران به همراه پاسخنامه (پایه هفتم):
 
 
شبیه ساز آزمون 2 مبتکران به همراه پاسخنامه (پایه هشتم):
 
 
 شبیه سازآزمون 2 مبتکران به همراه پاسخنامه (پایه نهم):
 
 
 
باآرزوی موفقیت در آزمون مبتکران