نمونه سوالات 
 
نمونه سوال ریاضیات شماره 1
 
                                                                        آزمون تمرینی شماره 1.pdf
 
                                               نمونه سوال ریاضیات شماره 2
 
                                                                       آزمون تمرینی شماره2.pdf
 
                                              نمونه سوال ریاضیات شماره 3
 
                                                                      آزمون تمرینی شماره3.pdf
 
                                                 شبیه ساز آزمون نوبت اول
 
                                                     شبیه ساز آزمون هفتم.pdf
 
                                       پاسخنامه شبیه ساز آزمون نوبت اول
 
                                               پاسخنامه شبیه ساز آزمون هفتم.pdf