نمونه سوالات
 
نمونه سوال ریاضیات شماره 1
 
                                                                         آزمون تمرینی شماره 1.pdf
 
                                               نمونه سوال ریاضیات شماره 2
 
                                                     آزمون تمرینی شماره 2.pdf
 
                                             نمونه سوال ریاضیات شماره 3
 
                                                                     آزمون تمرینی شماره 3.pdf
 
                                                شبیه ساز آزمون نوبت اول
 
                                                                         شبیه ساز آزمون هشتم.pdf
 
                                        پاسخنامه شبیه ساز آزمون نوبت اول
 
                                               پاسخنامه شبیه ساز آزمون هشتم.pdf