آشنایی با کادر مدرسه
 
 
         جناب آقای سروی                جناب آقای رضوی             جناب آقای نیکبخت               جناب آقای زینتی
         مدیریت دبیرستان                           مسئول مالی                 مسئول امور امتیازات وجوایز         مسول نیروی انسانی
       عضو هیئت موسسین              عضو هیئت موسسین             عضو هیئت موسسین              عضو هیئت موسسین
 
 
                                      
 
                       جناب آقای جلیلی                                    جناب آقای ربیعی
                                        معاون آموزشی                                      مشاور آموزشی پایه هفتم
                              مشاور آموزشی پایه هشتم و نهم   
 
 
                                                               
                                   
                                                                                              
                              جناب آقای محمدحسنی                             جناب آقای توکلی
                          معاونت امور تربیتی                                       معاونت امور تربیتی
 
 
                                      
 
                                                                جناب آقای صفدریان
                                                                  معاونت امور اجرایی